ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Realta OÜ (registrinumber 16307739) (edaspidi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse
kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja
õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse
valdkonnas.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.4. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad eesti ja vene keeles.
1.6. Kõik koolituste õppekavad on avalikustatud Realta OÜ veebilehel. Õppekavas sätestatakse
vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekava rühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
 • saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.7. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood
on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete
kaitse seadusele §6.

3. Õppijate koolitusele vastuvõttu ja koolituselt väljaarvamise tingimused
ning kord

3.1. Koolitusele registreerumine ja vastuvõtmine
3.1.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab:
– täites registreerumisvormi Koolituskeskuse veebilehel;
– saates e-kirja aadressile info@realta.ee;
– helistades telefonil +372 5541658
3.1.2. Registreerumiseks vajalikud andmed: õppija nimi ja isikukood, ettevõte, ettevõtte aadress,
kontakttelefoni number, e-posti aadress. Peale registreerumist saadetakse kinnitus õppija e-posti
aadressile.
3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel info@realta.ee või telefoni teel +372
5541658.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
3.2.3. Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi
lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt
kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse
koolituse tasu tagasi.
3.3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
3.3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Realta OÜ poolt õppegruppi arvatud ning
kes on tasunud õppemaksu või esitanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
3.3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
3.4. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamise kord
3.4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
Realta OÜ kontaktisikut e-posti teel info@realta.ee või telefoni teel +372 5541658.
3.4.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100%
õppetasust.
3.4.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumise algust
tagastatakse 50% õppetasust.
3.4.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
3.5. Koolituse katkestamine
3.5.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus,
lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
3.6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
3.6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid
omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või
hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
3.6.2. Õppija arvatakse koolist välja avaldatud soovi alusel, koolituse eest väljastatud arve
maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumit vaatab koolituskeskus läbi
üksikjuhtumi põhiselt.
3.6.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks soovi korral täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus
ankeetküsimustiku.

4. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle
tagastamise tingimused ja kord

4.1. Õppetasu maksmise kord ja tähtajad
4.1.1. Õppetasu suurus on kehtestatud õppekavas. Sellele lisandub käibemaks.
4.1.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel.
Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arveid saab maksta ülekandega või sularahas.
4.1.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi
kokkulepe.
4.1.4. Õppemaks sisaldab ka õppematerjale ja tunnistust/tõendit.
4.2. Õppetasust vabastamine
4.2.1. Õppetasust kedagi ei vabastata.
4.3. Õppetasu muutmine koolituse vältel
4.3.1. Koolituse vältel õppemaksu suurus ei muutu.
4.4. Õppetasu soodustused
4.4.1. Ühest ettevõttest kolme või enama isiku registreerumisel kehtib igale osalejale soodushind –
10%.
4.5. Õppetasu tagastamine
4.5.1. Koolituskeskus Realta poolt ärajäetud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või
kannatakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
4.6. Tulumaksutagastuse võimaldamine
4.6.1. Realta OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata
tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

5. Õppija õigused ja kohustused

5.1. Õppijal on õigus:
5.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
5.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
5.1.3. saada teavet Realta koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekava kohta;
5.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Realta OÜ süül ära jäänud kursuste eest;
5.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
5.1.6. saada kursuse lõpus kursuse läbimist kinnitav tunnistus või tõend.
5.2. Õppija on kohustatud:
5.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja
koolituskeskuse töötajate korraldustele;
5.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
5.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

6. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

6.1. Realta OÜ korraldab mitmesuguseid täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi.
6.2. Õppetöö koosneb kontaktõppest (teoreetilisest tööst), praktiktilisest tööst ja iseseisvast tööst.
Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks õppekavaga.
6.3. Peamiselt koolituste teoreetiline osa viiakse läbi ZOOMi veebikeskkonnas, praktiline osa
toimub reaalses töökeskkonnas. Koolitajad soovil korral võivad koolitusi läbi viia ka teistes
õppijatega kokkulepitud kohtades.
6.4. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis ning praktiliste tundidega.
6.5. Koolitused toimuvad eesti ja vene keeles.
6.6. Õppetööst osavõtu kohta peab arvestust.
6.7. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid on loogiliselt seotud õpiväljunditega ja välja toodud
igas õppekavas eraldi.
6.8. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras.
Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja täienduskoolitusasutus
peab nende üle arvestust pidama.
6.9. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ja/või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas
valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
6.10. Realta OÜ ja Õppija/Koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled
eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega,
lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.