REALTA OÜ KOOLITUSTE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Realta OÜ (registrinumber 16307739) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Realta
Koolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel
täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, ettevõtte ärieetikast ja
õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanutele.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest
suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse
õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Koolituskeskuse poolt koostatud õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm ja õppekava koostamise alus;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
9) koolituse läbimisel väljastatav dokument;
10) Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Õppekava loomisel lähtutakse sihtgrupist, teema aktuaalsusest, koolitatavate vajadustest ja
koolituse kaudu saavutatavatest tulemustest ehk õpiväljunditest.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
2.5 Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte.
2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides
kehtestatud nõuetele ning tööturu vajadustega.

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Koolitustegevus toimub ZOOM veebikeskkonnas või selleks otstarbeks sobilikel renditavatel
pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja tööohutuse nõuetele ning õppeklassid on varustatud
tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne).
3.2. Õppematerjale pakutakse õppijatele elektrooniliselt ja vajadusel/soovi korral paberkandjal.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on koostada õppekava vastavalt
osaleja potensiaalile ja tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
3.4. Kool võtab vastutuse kliendikesksele lähenemisele ning süsteemsele kvaliteedi tagamisele,
lähtudes kliendi vajadustest ja luues klendile lisaväärtuse.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas
valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate tagasiside põhjal. Vajadusel
tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
4.3 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda https://realta.ee/ lehel väljakuulutatud
koolituste juures.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse
sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks
muutmiseks. Koolituse jooksul vestleb koolituskeskuse juht võimalusel osalejatega ka suuliselt õppe
eesmärkide täitmisest, õppekorraldusest ja praktikast. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning
kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2. Tagasiside kogutakse koolituste osalejate rahulolu määramiseks: kuidas osalejad on rahul
koolitusega, koolitajaga, õppekavaga, õppekeskkonnaga jne.
5.3 Tagasiside andmine on vabatahtlik.
5.4 Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja
väljavahetamist.
5.5 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt
või kirjalikult tagasisidet.
5.6 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi.